Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε)

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων απαιτείται κωδικός πρόσβασης που δίνεται στο μάθημα. Τα αρχεία κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμα την εβδομάδα που γίνεται η διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

Μάθημα Περιεχόμενο Αρχεία
1ο Εισαγωγή στην HTML ασκήσεις, λύσεις
2ο HTML (HyperText Markup Language), μέρος 1 ασκήσεις, λύσεις
3ο HTML (HyperText Markup Language), μέρος 2 ασκήσεις, λύσεις
4ο CSS (Cascading Style Sheets), μέρος 1 ασκήσεις, λύσεις
5ο CSS (Cascading Style Sheets), μέρος 2 ασκήσεις, λύσεις
6ο PHP (PHP Hypertext Preprocessor), μέρος 1 ασκήσεις, λύσεις
7ο PHP (PHP Hypertext Preprocessor), μέρος 2 ασκήσεις, λύσεις
8ο MySQL (My Structured Query Language), μέρος 1 ασκήσεις, λύσεις
9ο MySQL (My Structured Query Language), μέρος 2 ασκήσεις, λύσεις
10o Προχωρημένες τεχνικές συγγραφής κώδικα ασκήσεις, λύσεις
11o Επαναληπτικό

 

Διαφάνειες θεωρίας

 


 

Οδηγίες εξέτασης

Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από τη διεξαγωγή εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο και αφορά την υλοποίηση ενός μικρού προγράμματος χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες που βλέπουμε στο μάθημα.

 


 

Οδηγίες ενεργοποίησης του XAMPP στο εργαστήριο

Για να ενεργοποιήστε το XAMPP (Apache και MySQL) στους υπολογιστές του εργαστηρίου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Ξεκινήστε το XAMPP Control Panel από την Επιφάνεια Εργασίας
  2. Πηγαίνετε Έναρξη->Εκτέλεση->services.msc
  3. Διακόψτε όλες τις υπηρεσίες με που εκτελούνται και των οποίων το όνομα ξεκινάει με Oracle
  4. Ξεκινήστε τις υπηρεσίες Apache2.2και MySQL
  5. Πηγαίνετε στο φάκελο c:\xampp\htdocs και δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στον οποίο θα βάλετε τα αρχεία σας
  6. Ανοίξτε τον Firefox και πληκτρολογήστε http://localhost/ και το όνομα του φακέλου σας